Obowiązek informacyjny RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − przekazujemy następujące informacje:

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
GSB Maria Kukla, ul. Południowa 8, 67-200 Głogów,
NIP 6931265459,
e-mail: biuro@gsbpolska.eu,
tel. 76 833 47 02

Administrator danych mając na uwadze założenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady:
zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości,
ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Twoje dane będą przetwarzane:
- w celu zawarcia z GSB Maria Kukla umowy lub do podjęcia działań na podstawie Twojego żądania przed
zawarciem umowy (np. rozmowy negocjacyjne) - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GSB Maria Kukla na podstawie powszechnie
obowiązującego prawa, w tym m.in. z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i
przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- w celu wysyłki informacji hanldowej np. newslettera, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę - art. 6 ust. 1 lit.
a RODO,
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego
prawnie uzasadnionego w tym interesu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- w celu oferowania Ci naszych produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) będącego
realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do:
- podmiotów świadczących usługi prawne, księgowe oraz doradcze w celu dochodzenia należnych roszczeń
bądź realizacji obsługi księgowej,
- podmiotów współpracujących z GSB Maria Kukla w celu realizacji zawartej z Tobą umowy np.
podwykonawców, firm kurierskich.
- organów publicznych w celu realizacji nałożonych obowiązków prawnych w przypadku faktur lub innych
dokumentów rozliczeniowych zawierających twoje dane osobowe,
- podmiotów obsługujących systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
- osób upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie stosownego upoważniania w celu
wykonywania obowiązków służbowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia/wykonania umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Nie wykorzystujemy Twoich danych do automatycznego podejmowania decyzji, nie profilujemy.

Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla
celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy
przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się
zdezaktualizowały.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
- prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

kontakt
Szybki kontakt
Zadzwoń:
tel/fax 76 833 47 02
kom. 509 034 157
Napisz: info@gsbpolska.eu
Firma
Znajdź nas na facebook
O firmie