Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży internetowej Sklepu GSB24, www.gsb24.pl

I . POWSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady dokonywania sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego GSB24 (zwanego dalej: Sklepem Internetowym).

2. Sklep Internetowy jest prowadzony przez Marię Kukla, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GSB Maria Kukla, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Głogowie, ul. Południowa 8, 67-200 Głogów, NIP: 693-126-54-59, REGON: 020724627 (zwaną dalej: Sprzedającym).

3. Sklep Internetowy jest prowadzony poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.gsb24.pl

4. Osoba składająca zamówienie może porozumieć się ze Sprzedającym:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny: ul. Południowa 8, 67-200 Głogów;

b) telefonicznie – pod numerami telefonów: (+48) 76 833 47 02 lub (+48) 509 034 157;

c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: biuro@gsbpolska.eu lub info@gsbpolska.eu.

5. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie (zwanym dalej: Klientem) a Sprzedającym.

6. Klientem może być każda osoba fizyczna lub inny zarejestrowany podmiot, działający za pośrednictwem osób upoważnionych do jego reprezentowania, pod warunkiem posiadania przez nich konta poczty elektronicznej oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.

7. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym jest obowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na witrynie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

II. DANE OSOBOWE KLIENTA

1. Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji bądź bezpośrednio podczas składania zamówienia będą niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie zamówienia jest możliwe pod warunkiem zaakceptowania przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego oraz do realizacji umowy sprzedaży zawartej przez Klienta.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Klienta lub wykorzystania urządzenia teleinformatycznego, z dostępem do sieci Internet, a także oprogramowani do obsługi poczty elektronicznej, zdolnego do obsługi protokołów SMTP, POP3 lub IMAP oraz obsługi stron internetowych, o funkcjonalności co najmniej Microsoft Internet Explorer wersja 8,0 lub Firefox wersja 3.6. z włączoną obsługą plików cookies.

3. Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Klientów.

4. Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez ich producenta. Opis odpowiada właściwościom towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym.

5. Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru a rzeczywistym wyglądem produktu. Klientowi będącemu Konsumentem, w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, przysługuje z tego tytułu uprawnienie do odstąpienia do umowy, zgodnie z postanowieniami pkt. VII (ODSTĄPIENIE OD UMOWY) niniejszego Regulaminu.

6. Zamówienie w Sklepie Internetowym Klient składa za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.gsb24.pl Klient potwierdza złożenie zamówienia, klikając przycisk: „Zamawiam i płacę”. Złożenie zamówienia jest ofertą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

7. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po złożeniu zamówienia pod warunkiem, że zamówiony przez Klienta towar znajduje się w magazynie bądź u dostawców Sklepu Internetowego. W przeciwnym wypadku Klient informowany jest niezwłocznie o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji zamówienia albo anulowanie zamówienia).

8. Czas realizacji zamówienia wynosi 72 godziny od momentu złożenia zamówienia przez Klienta (dotyczy towarów dostępnych w magazynie). Czas realizacji zamówienia to okres, który upływa od momentu złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów przez Sprzedającego.

9. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

10. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad, z wyjątkiem wad wyraźnie wskazanych w opisie danego towaru.

11. Każda transakcja jest potwierdzana przez Sprzedającego fakturą VAT.

12. Sprzedający informuje o dokonanych w zamówieniu zmianach. Informacje te przekazywane są drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail bądź telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu.

13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia bądź informuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.

IV. CENY

1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podawane w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

2. Do ceny każdego zamówienia należy doliczyć koszty dostawy, które nie zawierają się w podanej cenie.

3. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, a także od ładunku oraz ilości kilometrów.

V. WARUNKI I KOSZTY DOSTAWY

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.

2. Klient ma możliwość wyboru spośród następujących sposobów dostawy zamówionych przez siebie towarów:

a) przesyłką kurierską (w dowolne miejsce w Polsce) – w takim wypadku koszt dostawy wyceniany jest indywidualnie w zależności od ładunku;

b) za pośrednictwem firmy spedycyjnej – w takim wypadku koszt dostawy wyceniany jest indywidualnie w zależności od ładunku oraz ilości kilometrów.

3. Klient ma także możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego.

4. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć zamówiony towar Klientowi w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. W przeciwnym wypadku Klient jest uprawniony do wyznaczenia Sprzedającemu dodatkowego terminu na dostarczenie zamówionych towarów. Po upływie tego terminu Klient ma prawo odstąpić od umowy. W takim wypadku Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli jakakolwiek płatność została przed tym terminem dokonana.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Klientowi towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta (takich jak wskazanie nieprawidłowego adresu).

VI. FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient ma możliwość wyboru spośród następujących sposobów zapłaty za zamówiony towar:

a) Przed odbiorem zamówionych towarów (przedpłata) – przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (BZWBK 35 1090 2079 0000 0001 0896 5250). W takim wypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia wykonania przelewu.

b) W przypadku wyboru dostarczenia zamówionych towarów przesyłką kurierską bądź za pośrednictwem firmy spedycyjnej – gotówką przy odbiorze zamówionych towarów (za pobraniem). W takim wypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie jego złożenia przez Klienta.

c) W przypadku wyboru osobistego odbioru zamówionych towarów w siedzibie Sprzedającego – gotówką przy odbiorze zamówionych towarów. W takim wypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie jego złożenia przez Klienta.

2. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego brak otrzymania płatności w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi będącemu Konsumentem, w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, który zawarł za pośrednictwem sklepu internetowego umową na odległość, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 i 10,w terminie 14 dni od dnia odbioru zakupionego towaru.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem jest obowiązany do złożenia Sprzedającemu stosownego oświadczenia woli w terminie wskazanym w ust. 1. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym na adres korespondencyjny przedsiębiorcy prowadzącego serwis internetowy lub na adres jego poczty elektronicznej. W celu złożenia rzeczonego oświadczenia Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone Sprzedającemu:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: biuro@gsbpolska.eu;

b) pisemnie – na adres korespondencyjny: GSB Maria Kukla, ul. Południowa 8, 67-200 Głogów.

4. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem umowa jest uważana za niezawartą. Klient jest obowiązany do zwrotu towaru Sprzedającemu bądź do przekazania go osobie upoważnionej do odbioru przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie towaru przez Klienta.

5. W przypadku odstąpienia Sprzedający ma obowiązek zwrotu otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów, jeśli takie miały już miejsce, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

6. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sprzedającego przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób dokonania zwrotu, niewiążący się dla niego z dodatkowymi kosztami.

7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 5, do momentu otrzymania rzeczy z powrotem albo dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń było wcześniejsze.

8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania spośród oferowanych przez Sprzedającego, Sprzedający jest obowiązany do zwrotu poza równowartością ceny zamówionych towarów, wyłącznie koszty związane z najtańszym sposobem doręczenia przesyłki.

9. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, jego cech i funkcjonowania.

10. W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

VIII. REKLAMACJE

1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli dostarczony towar ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Klienta przed upływem dwóch lat od dnia wydania mu towaru.

2. Klient ma ponadto prawo do złożenia reklamacji w przypadku uszkodzenia przesyłki podczas jej transportu oraz w innych przypadkach przewidzianych prawem.

3. Reklamacje mogą być składane w następujący sposób:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: biuro@gsbpolska.eu;

b) pisemnie – na adres korespondencyjny: GSB Maria Kukla, ul. Południowa 8, 67-200 Głogów.

4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko (względnie firmę), adres oraz adres e-mail Klienta,

b) datę zawarcia umowy będącej podstawą reklamacji,

c) przedmiot reklamacji (poprzez wskazanie w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady) wraz ze wskazaniem żądania Klienta,

5. Klient dokonujący reklamacji jest obowiązany odesłać Sprzedającemu na jego koszt wadliwy towar. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru bądź sposób jego zamontowania jest to utrudnione, Klient ma obowiązek udostępnienia towaru Sprzedającemu w miejscu, w którym towar się znajduje.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do Klienta o uzupełnienie reklamacji we wskazanym przez siebie zakresie.

7. Sprzedający ma obowiązek do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania i powiadomienia Klienta o jej uwzględnieniu bądź odrzuceniu oraz o dalszym sposobie postępowania.

8. Powiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji wysyłane jest na adres poczty elektronicznej bądź na adres korespondencyjny Klienta.

9. W przypadku uznania reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający niezwłocznie naprawi wadliwy towar bądź wymieni go na towar wolny od wad i odeśle go Klientowi na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana na towar wolny od wad, usunięcie wad bądź obniżenie ceny towaru nie będzie możliwe, Sprzedający zwróci otrzymane od Klienta należności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Sprzedającego, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia przez Sprzedającego usług, a pod warunkiem uzyskania zgody przez Klientów, także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedającego. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Nieudzielenie stosownych informacji może uniemożliwić Sprzedającemu świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klientów zakupów w Sklepie Internetowym.

3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedającego czynności związane z zawartą z Klientem umową, m.in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

4. Sprzedający zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do własnych danych osobowych oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych w przedmiotowej ustawie.

5. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

6. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym ich dane osobowe, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

X. SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. Klient będący Konsumentem, w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji prowadzonym przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce, a także przez właściwy sąd powszechny.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, a w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami także ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje w odniesieniu do umów zawartych od tego dnia.
Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

GSB Maria Kukla

ul. Południowa 8

67-200 Głogów

E-mail: biuro@gsbpolska.eu

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpienia od umowy sprzedaży następujących towarów/od umowy o świadczenie następującej usługi:

Lp.

Produkt

Ilość

Cena jednostkowa brutto

1.

2.

3.

5.

5.

Data zawarcia umowy/odbioru towaru* __________________________________________________

Imię i nazwisko Klienta (-ów) ___________________________________________________________

Adres Klienta (-ów) ___________________________________________________________________

Podpis(-y) Klienta (-ów)

(tylko jeśli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

Data: __________________________

* Niepotrzebne skreślić
Regulamin obowiązujący do 24.12.2014:

Regulamin
obowiązujący do 24.12.2014

kontakt
Szybki kontakt
Zadzwoń:
tel/fax 76 833 47 02
kom. 509 034 157
Napisz: info@gsbpolska.eu
Firma
Znajdź nas na facebook
O firmie